26 listopada 2018, godz. 12:00

prof. dr hab. Maria Lewicka: Odzyskiwanie pamięci. Rola pamięci w tożsamości miejsca.
Katedra Psychologii WH UMK – Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej

W wyniku II Wojny Światowej oraz powojennych międzynarodowych porozumień (Jałta, Poczdam) zmianom uległa przynależność państwowa wielu miejscowości Europy Środkowo-Wschodniej, a z nimi również skład narodowy większości miejscowości. Całkowitej wymianie narodowościowej podległy miasta Ziem Zachodnich i Północnych, znacznej zmianie – miejscowości znajdujące się obecnie na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Efektem Holocaustu było zniknięcie społeczności żydowskich, które przed wojną stanowiły znaczny procent mieszkańców środkowo-wschodnich miast i miasteczek. Podczas wykładu zostaną zadane pytania: czy i w jakim stopniu w pamięci współczesnych mieszkańców miast Europy Środkowo-Wschodniej obecna jest świadomość – odmiennej od własnej – przeszłości tych miejscowości; jak silny jest etnocentryzm w percepcji przeszłości własnych miejscowości oraz – jakie czynniki psychologiczne sprzyjają, a jakie utrudniają, włączenie obcych tożsamości do własnej tożsamości narodowej i/lub lokalnej. Specjalny nacisk zostanie położony na rolę dwóch rodzajów tożsamości narodowej, przywiązania do kraju (patriotyzmu) oraz gloryfikacji własnego kraju (nacjonalizmu), a także na rolę zainteresowania historią. Profesor przedstawi wyniki badań prowadzonych w wybranych miastach Polski, w tym miastach na terenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz krajów sąsiednich (Lwów, Wilno), a także badań prowadzonych na ogólnokrajowych próbach Polski oraz Ukrainy.